Doelstelling

  • Wij bieden de kinderen emotionele veiligheid. Zo geven de leidsters het kind individuele aandacht, zodat het kind zich prettig voelt.

  • Wij bieden de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties (vaardigheden). De leidsters maken het kind bewust van de eigen capaciteiten en kwaliteiten.

  • Wij bieden gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties (vaardigheden). Zo leert het kind bv samenwerken en rekening te houden met anderen

Wij geven kinderen de kans om zich normen en waarden eigen te maken.

 

U kunt het pedagogisch beleidsplan op deze site bekijken. In dit plan staat beschreven vanuit welke basis wij willen werken en is het gemeenschappelijk kader van onze stichting. Download Pedagogisch beleidsplan versie januari 2024

Uw kinderen zijn onze zorg. Wij vinden het van groot belang om voortdurend bezig te zijn met het verbeteren van onze zorg. Wij vragen ouders om bij het verlaten van de peuteropvang een evaluatieformulier in te vullen. In september van elk jaar worden deze formulieren verzameld en verwerkt. U kunt hier de meest recente evaluatie downloaden.

Spelentère is een stichting en wordt bestuurd door een directeur, Helmy Bijster. Een Raad van Toezicht ziet erop toe dat zij haar taken juist uitvoert en dat dit financieel solide gebeurt. De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr Enning (voorzitter)
Dhr Spierts (penningmeester)
Mevr Mikic

 

Jaarlijks worden de peuteropvanglocaties bezocht door de GGD. Op de site van het landelijk register kinderopvang kunt u de rapporten inzien.

Op 25 mei 2018 treedt de AVG ( nieuwe privacywet) in werking. Via de link kunt u het privacyreglement van Spelentère bekijken.

Spelentère en klachten

Een succesvolle samenwerking is gebaseerd op communicatie en vertrouwen. Praten met elkaar lost de meeste “problemen”op. Vandaar is het uitgangspunt dat men elkaar aanspreekt op momenten dat er vragen of problemen rijzen, Dit geldt van ouder/verzorger tot leidster en andersom.
Mocht men er onverhoopt niet uitkomen, dan kan men zich wenden tot het bestuur. In dit geval mevrouw H. Bijster.

Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk persoon die de cultuur binnen de peuteropvang kent. Bij de vertrouwenspersoon kan men z’n verhaal kwijt. Hierop volgt dan mogelijk een advies of een bemiddeling tussen de partijen. Veelal leidt dit tot een oplossing van het probleem.

De onafhankelijk vertrouwenspersoon is mevrouw Ilse Hessels ( 06-337385220).

In die gevallen dat voorgaande aanpak niet bevredigend is, kan men de klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze klachtencommissie bestaat uit 3 personen en adviseert op basis van haar onderzoek over de gegrondheid van de klacht, het nemen van maatregelen en overige door het bestuur te nemen besluiten.

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Möllenbeck
Mevr. Keularts
Dhr. van der Leeuw

U kunt  uw klachtenformulier in een dichte envelop met vermelding Klachtencommissie vertrouwelijk, sturen naar Mesweg 14, 6287 BH Eys. De dichte envelop zal dan worden overgedragen aan de klachtencommissie.

Als men er onderling niet uitkomt, dan kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de geschillencommissie Kinderopvang.

U kunt als ouder een geschil indienen bij de geschillencommissie als:

  1.  de peuteropvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  2. U en de peuteropvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over afhandeling van een klacht
  3. de peuteropvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft

U kunt als ouder meteen een geschil indienen bij de geschillencommissie als in alle redelijkheid niet van u als ouder mag worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht indient bij Spelentère. Dit kan bv het geval zijn bij intimidatie of als u bang bent dat het indienen van een klacht vervelende gevolgen kan hebben. De geschillencommissie beoordeelt in deze gevallen of aan de voorwaarden hiervan wordt voldaan.

De volledige klachtenregeling ligt ter inzage op de verschillende locaties.