VVE

In het kader van VVE stimulering (voor en vroegschoolse educatie) werkt de peuteropvang met het programma “Speelplezier”. Dit is een methodiek gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling met een extra accent op de taal- en spelontwikkeling. De methodiek is gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte stroming, wat inhoudt dat het aansluit op de individuele ontwikkeling van de peuters.

De peuteropvang werkt samen met de nabijgelegen basisschool en dan vooral groep 1 en 2. Hierdoor wordt gewerkt aan een soepele overgang van peuteropvang naar basisschool voor de peuter en de ouder.

Spelentère kent 6 VVE locaties, Gulpen, Mechelen, Wijlre, Vaals, Simpelveld en Bocholtz. Gulpen, Mechelen, Wijlre, Simpelveld en Bocholtz hebben 1 VVE groep, Vaals heeft 2 VVE groepen. Op deze locaties wordt er in de VVE groep gewerkt met 2 professionele leidsters, eventueel aangevuld met vrijwilligsters.

De VVE locaties in Gulpen, Wijlre en Vaals zijn elke ochtend 4 uur geopend. Voor de locatie in Mechelen wordt nog bekeken of hier ook wordt gestart met dagdelen van 4uur. In Simpelveld en Bocholtz wordt er wel overgegaan op 16 uur VVE per week. Dit zal echter iets later worden ingevoerd.

Speelplezier

Vanuit de methodiek Speelplezier wordt er gedurende een periode van 4 tot 5 weken volgens een bepaald thema gewerkt. Samen met de leerkracht van de basisschool worden deze thema’s voor een schooljaar vastgesteld en op elkaar afgestemd. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en zitten vol uitdaging om nieuwe leerervaring op te doen.

De leidsters werken de thema’s voor de eigen opvang uit en stellen een activiteitenprogramma op voor de periode van het thema. De activiteiten zijn op elkaar en op de ontwikkeling van de peuters afgestemd.

Gedurende het schooljaar vindt er regelmatig overleg plaats met de basisschool mbt de thema’s.

Het activiteitenplan wordt voorafgaand aan het thema met het hele team besproken, zodat uw peuter op alle dagdelen een uitdagend activiteitenaanbod aangeboden krijgt, onafhankelijk bij welke groepsleiding hij op dat moment is.

Een van de doelen van deze werkmethode is taalstimulering op een speelse wijze. Kinderen leren nieuwe woorden, welke gedurende de themaweken herhaald worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. Daarnaast is een belangrijk element uit Speelplezier de spelontwikkeling. De spelontwikkeling van de peuter wordt uitgebreid in sociaal, fantasie en thematisch aspect. Spelen wordt gezien als uitgangspunt voor een goede ontwikkeling bij jonge kinderen.

Prestatie staat niet centraal in de peuteropvang, wel worden de eigen mogelijkheden van het kind gestimuleerd en dit wordt gevolgd door middel van observaties. Ouders worden betrokken bij de uitkomsten van eventuele observaties.