VVE

In het kader van VVE stimulering (voor en vroegschoolse educatie) werkt de peuteropvang met het programma “Speelplezier”. Dit is een methodiek gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling met een extra accent op de taal- en spelontwikkeling. De methodiek is gebaseerd op de ontwikkelingsgerichte stroming, wat inhoudt dat het aansluit op de individuele ontwikkeling van de peuters.

De peuteropvang werkt samen met de nabijgelegen basisschool en dan vooral groep 1 en 2. Hierdoor wordt gewerkt aan een soepele overgang van peuteropvang naar basisschool voor de peuter en de ouder.

Spelentère kent 4 VVE locaties, Gulpen, Mechelen, Wijlre en Vaals. Gulpen, Mechelen en Wijlre hebben 1 VVE groep, Vaals heeft 2 VVE groepen. Op deze locaties wordt er in de VVE groep gewerkt met 2 professionele leidsters, eventueel aangevuld met vrijwilligsters.

De VVE locaties in Gulpen en Wijlre zijn elke ochtend 4 uur geopend. De locatie is Vaals is ook elke ochtend geopend, behalve op woensdagochtend. Dan is er geen reguliere groep. Op deze ochtend worden ouders en peuter onder andere uitgenodigd om onder begeleiding van een medewerkster samen te komen spelen. De locatie in Mechelen is elke ochtend 3 uur en een kwartier geopend.

Speelplezier

Vanuit de methodiek Speelplezier wordt er gedurende een periode van 4 tot 5 weken volgens een bepaald thema gewerkt. Samen met de leerkracht van de basisschool worden deze thema’s voor een schooljaar vastgesteld en op elkaar afgestemd. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen en zitten vol uitdaging om nieuwe leerervaring op te doen.

De leidsters werken de thema’s voor de eigen opvang uit en stellen een activiteitenprogramma op voor de periode van het thema. De activiteiten zijn op elkaar en op de ontwikkeling van de peuters afgestemd.

Gedurende het schooljaar vindt er regelmatig overleg plaats met de basisschool mbt de thema’s.

Het activiteitenplan wordt voorafgaand aan het thema met het hele team besproken, zodat uw peuter op alle dagdelen een uitdagend activiteitenaanbod aangeboden krijgt, onafhankelijk bij welke groepsleiding hij op dat moment is.

Een van de doelen van deze werkmethode is taalstimulering op een speelse wijze. Kinderen leren nieuwe woorden, welke gedurende de themaweken herhaald worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. Daarnaast is een belangrijk element uit Speelplezier de spelontwikkeling. De spelontwikkeling van de peuter wordt uitgebreid in sociaal, fantasie en thematisch aspect. Spelen wordt gezien als uitgangspunt voor een goede ontwikkeling bij jonge kinderen.

Prestatie staat niet centraal in de peuteropvang, wel worden de eigen mogelijkheden van het kind gestimuleerd en dit wordt gevolgd door middel van observaties. Ouders worden betrokken bij de uitkomsten van eventuele observaties.

Om u een beeld te geven van de peuteropvang heeft peuteropvang Ukkepuk een filmpje gemaakt. Het filmpje is gemaakt bij Ukkepuk, maar geeft een goed beeld van onze locaties en hoe we hier werken.

Een ochtend peuteropvang. Wij laten het zien.